Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 3/3 LongPlay 📹

Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 3/3 🎶LongPlay ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website: http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook: http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website http://bit.ly/1ZZUZnf
Facebook http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter http://bit.ly/2BOxUU7
Google+ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live : http://bit.ly/2pq4s19

Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 2/3 LongPlay 📹

Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 2/3 LongPlay 🎶 ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website: http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook: http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website http://bit.ly/1ZZUZnf
Facebook http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter http://bit.ly/2BOxUU7
Google+ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live : http://bit.ly/2pq4s19

Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 1/3 LongPlay 📹

Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 1/3 LongPlay 🎶 ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website: http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook: http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website http://bit.ly/1ZZUZnf
Facebook http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter http://bit.ly/2BOxUU7
Google+ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live : http://bit.ly/2pq4s19

หลวงปู่สรวง…เทวดาเดินดิน ฉากถูกตัด CG Edit By CurvesDesign ?

หลวงปู่สรวง…เทวดาเดินดิน ฉากถูกตัด CG Edit By CurvesDesign ?กดรับสมัครข้อมูลจ้า http://full.sc/1movajT เพื่อติดตามรับชม
—————————————-­­—————————————­-­——-
CurvesDesign รับตัดต่อวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ งานบวช งานแต่ง งานพิธีการต่างๆ ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอ พรีเซนส์เทชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ รายการทีวี กราฟฟิค รับผลิต วีดีโอพรีเซ็นเทชั่นบริษัท Production House รับทำ VDO Presentation รับผลิตวีดีโอพรีเซนเตชั่น รับผลิต VDO PRESENTATION โปรดักชั่นเฮ้าส์ Color Grading Company Profile Web Design 3D Design Video Marketing SEO Edit By Curves Design – http://bit.ly/1PaYQen

Social Media ☎️

Twitter – http://bit.ly/1R9ovGT
Google+ – http://bit.ly/20wuMlI
Facebook – http://on.fb.me/1nRBkdy
Blogger – http://bit.ly/1PnDSXn
Subscribe – http://full.sc/150Qnl4
Tumblr – http://bit.ly/2A6W4YI
Pinterest – http://bit.ly/1nLJ3cD
Flickr – http://bit.ly/1PEKdkT
Google Page – http://bit.ly/20LmH9v

สนใจติดต่อ k,man – 0896958162
เว็บไซต์ – http://bit.ly/1ZZUZnf ราคาถูกจ้า..
Chrome Web Store – http://bit.ly/1R9q8Ev

Txiv Vaj Huab Tais | จอ ซ่ง | Npliaj co Xiong | Live ?

http://bit.ly/1ZZUZnf Txiv Vaj Huab Tais | จอ ซ่ง ( Npliaj co Xiong ) Live ? Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด▶ http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign▶ http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
1) หลักการและเหตุผล

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website:▶ http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook:▶ http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website▶ http://bit.ly/1ZZUZnf/
Facebook▶ http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter▶ http://bit.ly/2BOxUU7
Google+▶ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube▶ http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live▶ http://bit.ly/2pq4s19

Dragon Fire Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ?

http://bit.ly/1ZZUZnf Dragon Fire Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด▶ http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign▶ http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
1) หลักการและเหตุผล

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ในปี พ.ศ. 2560 นี้จึงเป็นการครบรอบ 40 ปี ที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้เข้ามาพำนักอาศัย และศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงได้มีการดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดงาน “สังสรรค์น้องพี่ 40 ปีม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และเป็นการรวมตัวของกลุ่มพี่น้องชาวม้ง ทั้งที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องชาวม้งทั้งใน และต่างประเทศ
2) วัตถุประสงค์
1) เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ของการเข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
2) เพื่อเปิดตัวสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย อย่างเป็นทางการ
3) เพื่อพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรม้งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคลากรที่มีคุณค่าต่อกลุ่มม้งกรุงเทพ และเครือข่าย
5) เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยกิจกรรมมอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาม้ง
3) วันจัดงาน
วันเสาร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 – 24.00 น.

4) สถานที่จัดงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ ของสวนสนุกเก่า วันเดอร์เวิลด์ ถนนรามอินทรา เขตบึงกุ่ม กทม.

5) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มชาติพันธ์ม้งที่เข้ามาอาศัย ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพกว่า 15,000 คน
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องม้งทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website:▶ http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook:▶ http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website▶ http://bit.ly/1ZZUZnf/
Facebook▶ http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter▶ http://bit.ly/2BOxUU7
Google+▶ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube▶ http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live▶ http://bit.ly/2pq4s19

Yasmi Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ?

http://bit.ly/1ZZUZnf Yasmi Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด▶ http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign▶ http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
1) หลักการและเหตุผล

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ในปี พ.ศ. 2560 นี้จึงเป็นการครบรอบ 40 ปี ที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้เข้ามาพำนักอาศัย และศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงได้มีการดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดงาน “สังสรรค์น้องพี่ 40 ปีม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และเป็นการรวมตัวของกลุ่มพี่น้องชาวม้ง ทั้งที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องชาวม้งทั้งใน และต่างประเทศ
2) วัตถุประสงค์
1) เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ของการเข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
2) เพื่อเปิดตัวสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย อย่างเป็นทางการ
3) เพื่อพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรม้งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคลากรที่มีคุณค่าต่อกลุ่มม้งกรุงเทพ และเครือข่าย
5) เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยกิจกรรมมอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาม้ง
3) วันจัดงาน
วันเสาร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 – 24.00 น.

4) สถานที่จัดงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ ของสวนสนุกเก่า วันเดอร์เวิลด์ ถนนรามอินทรา เขตบึงกุ่ม กทม.

5) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มชาติพันธ์ม้งที่เข้ามาอาศัย ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพกว่า 15,000 คน
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องม้งทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website:▶ http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook:▶ http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website▶ http://bit.ly/1ZZUZnf/
Facebook▶ http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter▶ http://bit.ly/2BOxUU7
Google+▶ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube▶ http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live :▶ http://bit.ly/2pq4s19

Laib Laus Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ?

http://bit.ly/1ZZUZnf laib laus Concert HD 40 ปี สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ชมวีดีโอ Concert HD ทั้งหมด▶ http://bit.ly/2C1Woq3 กดติดตาม CurvesDesign▶ http://bit.ly/2puW54u

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
1) หลักการและเหตุผล

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริย์ไทยให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนาม “กลุ่มม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือป็นงานปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

ในปี พ.ศ. 2560 นี้จึงเป็นการครบรอบ 40 ปี ที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้เข้ามาพำนักอาศัย และศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงได้มีการดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดงาน “สังสรรค์น้องพี่ 40 ปีม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และเป็นการรวมตัวของกลุ่มพี่น้องชาวม้ง ทั้งที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องชาวม้งทั้งใน และต่างประเทศ
2) วัตถุประสงค์
1) เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ของการเข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
2) เพื่อเปิดตัวสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย อย่างเป็นทางการ
3) เพื่อพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรม้งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคลากรที่มีคุณค่าต่อกลุ่มม้งกรุงเทพ และเครือข่าย
5) เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยกิจกรรมมอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาม้ง
3) วันจัดงาน
วันเสาร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 – 24.00 น.

4) สถานที่จัดงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ ของสวนสนุกเก่า วันเดอร์เวิลด์ ถนนรามอินทรา เขตบึงกุ่ม กทม.

5) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มชาติพันธ์ม้งที่เข้ามาอาศัย ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพกว่า 15,000 คน
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องม้งทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
Website:▶ http://bit.ly/2BvxLkj
Facebook:▶ http://bit.ly/2pqJjUz

Powered By CurvesDesign©
Website▶ http://bit.ly/1ZZUZnf/
Facebook▶ http://bit.ly/2BZYcQ1
Twitter▶ http://bit.ly/2BOxUU7
Google+▶ http://bit.ly/2zrhCuk
Youtube▶ http://bit.ly/2pa6Lnl
Youtube live ▶ http://bit.ly/2pq4s19